e-Katecheta.pl - katecheza w Internecie > Artykuły > Konspekty (skrócone) katechez klasy I - licealnej

Klasa I. Katecheza 25 Temat: Zbawcze czyny Jezusa Chrystusa

1. Jakie czyny Jezusa miały zbawcze znaczenie dla ludzkości? Oto, jak na to pytanie odpowiada ks. Stanisław Czerwik (zwrócić uwagę głównie na punkt 2 i 3 wskazanego opracowania):

„Zapytajmy teraz, co rozumiemy pod mianem misteriów życia Chrystusa. Z pomocą przychodzi nam Katechizm Kościoła Katolickiego. "(Symbol wiary) [...] nie mówi wprost o misteriach ukrytego i publicznego życia Jezusa, ale artykuły wiary dotyczące Wcielenia i Paschy wyjaśniają całe ziemskie życie Chrystusa. Wszystko, "co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym ... został wzięty do nieba" (Dz 1, 1-2), trzeba widzieć w świetle misteriów Bożego Narodzenia i Paschy" (n. 512).

"Całe życie Jezusa jest Objawieniem Ojca: Jego słowa i czyny, milczenie i cierpienia, sposób bycia mówienia. Jezus może powiedzieć: "Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca" (J 14, 9)" (n. 516). "Całe życie Chrystusa jest misterium Odkupienia" (n. 517). Odkupienia dokonał Jezus przede wszystkim przez Ofiarę złożoną na Krzyżu i uwieńczoną Jego uwielbieniem. Ale odkupieńczy, zbawczy sens miały również takie Jego postawy i działania, jak: ubóstwo (por. 2 Kor 8,9), posłuszeństwo i poddanie ziemskiej Matce i Opiekunowi (por. Łk 2, 51), fizyczna praca, głoszenie słowa, które oczyszczało słuchaczy (por. J 15, 3), uzdrowienia i egzorcyzmy (por. Mt 8, 17). "Całe życie Chrystusa jest misterium "rekapitulacji" w Nim jako Głowie. Wszystko, co Jezus uczynił, powiedział i wycierpiał, miało na celu na nowo skierować człowieka do jego pierwotnego powołania"

2. Główne momenty zbawczego misterium Chrystusa

A. Zwiastowanie Pańskie

B. Narodzenie Pańskie

C. Objawienie Pańskie

D. Paschalne Triduum jako szczytowy moment misterium Chrystusa

E. Uroczystość Wniebowstąpienia

F. Zesłanie Ducha Świętego

3. Misteria życia Chrystusa

A. Obrzezanie Pana Jezusa w ósmym dniu po Narodzeniu – Łk 2,21

B. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni - Łk 2, 22-39

C. Ucieczka świętej Rodziny do Egiptu - Mt 2, 15 - cytat Ozeasza 11,1

D. Życie ukryte Jezusa w rodzinie w Nazarecie - "czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi" (Łk 2, 51-52).

E. Odnalezienie Jezusa w świątyni< - : "Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?" (albo: "w sprawach", "w domu" Ojca). por. Łk 2, 50).

4. Misteria publicznego życia Jezusa

A. Chrzest Jezusa w Jordanie

B. Czterdziestodniowy post i kuszenie Jezusa na pustyni

C. Przemienienie Jezusa na Górze

D. Mesjański wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy

5. Podsumowanie: jedno misterium w wielości misteriów :

"Ten sam Jezus, który był oczekiwany i miał przyjść (por. Mt 11, 3-5), który przy-szedł w misterium swego Wcielenia i Narodzenia, ciągle przychodzi w sakramentalnej celebracji i przygotowuje nas na swoje przyjście w chwale Paruzji (por. 1 Kor 11, 26). Wołanie o Jego przyjście ciągle się wyrywa z ust Oblubienicy Chrystusa: "Przyjdź, Panie Jezu!" (Ap 22, 20c); "Maranatha" (1 Kor 16, 22). On zaś na to woła-nie odpowiada: "Zaiste, przyjdę niebawem" (Ap 22, 20b).

Zarówno misterium Chrystusa (w liczbie pojedynczej) jak i misteria życia Chrystusa (w liczbie mnogiej) są wydarzeniami, w których pod osłoną widzialnych rzeczywistości ukrywa się i objawia oraz ogarnia nas niewidzialna moc i miłość Boga Ojca, objawiona w Jego Wcielonym Synu. Są to jednak misteria wiary, bo tylko przez wiarę potrafimy wniknąć w ich głębię, doświadczyć ich mocy i dzięki łasce Ducha Świętego z nimi współdziałać. Jak bowiem uczy KKK, Duch Święty przypomina misterium Chrystusa (nn. 1099-1103), to misterium aktualizuje (uobecnia je w całej jego mocy) (nn. 1104-1107) oraz doprowadza nas do komunii z całą Trójcą Świętą i ze wspólnotą Kościoła (por. nn. 1108- 1109)." (źródło, jak wyżej zaznaczono)

6. Wszystko, co Jezus uczynił, czego nauczał, trzeba widzieć w świetle misteriów (tajemnica) Bożego narodzenia i Paschy

7. KKK 515 - „Wszystko w życiu Jezusa, od pieluszek przy Jego narodzeniu aż po ocet podany podczas męki i płótna pozostałe w grobie po Jego Zmartwychwstaniu, jest znakiem Jego misterium”

8. „Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany” – przez to wyznanie upamiętniamy śmierć Chrystusa także jako wydarzenie historyczne.

1J4,10 – męka i śmierć Pana Jezusa ukazują najpełniej Jego wielką miłość do nas

„W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” (por Rz5,8)

9. Aby nas odkupić, Bóg nie oszczędził nawet własnego Syna

10. Jezus wzywa swoich uczniów do dźwigania krzyża: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” – Mk8,34

11. Przeczytać s. 130

Komentarze

dodaj komentarz